Projectes de centre


AICLE


Al nostre centre:

El programa AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera) permet als alumnes amb bon nivell d'anglès fer la totalitat dels estudis de matèries no lingüístiques en anglès. Està subjecte a la disponibilitat del curs però afecta a les matèries de ciències naturals, física i química, tecnologia i ciències socials. Per tal de poder accedir a aquest programa cal fer un examen de nivell d’anglès quan s’acaba sisè de primària i mantenir un mateix nivell d'aprofitament durant els cursos (es pot deixar de pertànyer a a quest grup, de la mateix amanera que un alumne s'hi pot incorporar si acredita els coneixements adequats i hi ha disponibilitat).

En general:

L'Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE, en anglès Content Language Integrated LearningCLIL) és un corrent que propugna que als contextos escolars existeix un major èxit en l'aprenentatge de les llengües estrangeres a quan es fan servir aquestes llengües per ensenyar matèries comunes com la història o les ciències, que per mitjà dels currículums funcionals que tracten aquestes llengües com a assignatures independents.

Qualsevol activitat a la qual la llengua estrangera es fa servir com a eina per al procés d’aprenentatge d’un contingut curricular (matèria/àrea/disciplina) no lingüístic i al qual tant la llengua como el contingut tenen un paper important. Podem dir, doncs, que AICLE és l’ensenyament de matèries o continguts acadèmics mitjançant una llengua vehicular que els estudiants no dominen prou; és a dir, una llengua estrangera.

Avantatges de l’enfocament AICLE:

En front de les classes de gramàtica (on s’han d’aprendre i practicar sons, vocabulari i estructures gramaticals en contextos no reals), l’enfocament AICLE és molt adequat per a aprendre una llengua estrangera perquè:
  • Els alumnes, igual com han fet al aprendre la seva llengua materna, es troben amb la llengua estrangera en un context “familiar”, espontani i natural. D’aquesta manera, els nois i noies van aprenent la llengua sense adonar-se que ho estan fent i sense la pressió d’haver d’aprendre tot allò que se suposa que s’ha d’aprendre a les classes de llengua estrangera.
  • La llengua estrangera resulta pertinent a l’alumnat; és a dir, amb ella hauran de construir i interpretar missatges reals i útils per tal d’anar avançant en l’aprenentatge dels continguts de la matèria que estan treballant.
  • Facilita la pràctica de la llengua ja que l’exposició que tenen a aquesta a les classes d’idioma resulta molt curta. Dins d’un enfocament AICLE, l’exposició a la llengua estrangera es multiplica i les oportunitats que els alumnes tenen de fer-la servir també.
  • Promou el treball cooperatiu entre els alumnes per tal d’avançar en l’aprenentatge.
  • Sempre permet aconseguir fites, per petites que aquestes siguin, refermant, així, la confiança en un mateix.
  • Democratitza els aprenentatges en contextos de forta immigració ja que, pel que fa a la llengua vehicular que es fa servir, l’alumnat es troba en condicions semblants de competència.
  • És un programa d’aprenentatge molt versàtil perquè pot aplicar-se a qualsevol edat, amb molt diverses durades, i a qualsevol matèria.

GEP
Al centre:

Som un centre GEP (Grup d'Experimentació per al Pluringüisme) basat en l'ampliació del temps d'exposició lingüística en una llengua estrangera (entre un 20 i un 30%, i unitats determinades tractades en global i que cal que es reflecteixin en l'avaluació de l'alumnat) dins de matèries no lingüístiques.  La supervisió dels continguts passa per la coordinació amb els professors de la llengua en qüestió i el mateix nivell. 


En general:


El Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d' Europa 2020 vers la competitivitat europea, i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen un recull de centres de tot Catalunya i que té com a objectiu millorar la competència lingüística i Plurilingüe de l’alumnat. En definitiva, increment del temps d’exposició de l’alumne a la llengua estrangera.SENSIBILITZACIÓ

En el marc de l'aprofundiment i de la interrelació i intercomprensió lingüística el centre preveu que alguns professors (que no són de llengües estrangeres) imparteixin entre un 5 i un 10% de les classes en una llengua estrangera. La supervisió dels continguts passa per la coordinació amb els professors de la llengua en qüestió i el mateix nivell. 


SMiLEEl programa SMILE (Student Mobility in Learning English) és fruit d’un conveni de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant el qual el nostre alumnat té l'oportunitat de tenir alumnes ERASMUS  com a auxiliars de conversa en anglès, francès i alemany. AUXILIAR DE CONVERSA

També participem en el Programa Oficial d’auxiliars de conversa que proporciona el Departament d’Ensenyament. Aquest curs comptem amb un auxiliar de llengua anglesa.PROVES OFICIALS

El centre ofereix la possibilitat de fer els exàmens oficials del First Certificate d'anglès, l'A1 i A2 d'alemany i el DELF A2 i B1 de francès amb l'institut.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada